Po zainstalowaniu obu aplikacji (Aplikacja do obsługi karty kryptograficznej - Smart Security Interface oraz SecureDoc2) możemy przejść do podpisania plików. 


Należy pamiętać że w celu podpisania pliku podpisem kwalifikowanym urządzenie z kartą kryptograficzną musi być podłączone do komputera. 

1. Określamy rodzaj podpisu jakim chcemy podpisać dokument (pole „Format podpisu”) 


2. Wybieramy żądane opcje podpisu w polu „Parametry podpisu".  Jak prawidłowo podpisać dany rodzaj dokumentu? możesz zobaczyć po przejściu w link albo w instrukcji do SecureDoc2 (4.1.2)


3. Dodajemy pliki, które chcemy podpisać 

4. Klikamy „Podpisz pliki”. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie dokumenty z listy wybranych do podpisania zostaną podpisane z takimi samymi ustawieniami parametrów podpisu. 

5. Po wciśnięciu „Podpisz pliki” pojawi się okno wyboru certyfikatu. Wybieramy zakładkę „Urządzenie kryptograficzne”, oraz z listy wybieramy certyfikat z użyciem którego chcemy podpisać wybrane pliki i klikamy „OK”. W danej zakładce dostępne są certyfikaty, które znajdują się na aktualnie podłączonym urządzeniu. Zakładka „Certyfikaty osobiste” pozwala na odczytanie certyfikatów z magazynu systemu Windows (włącznie z certyfikatami niekwalifikowanymi, które nie znajdują się na urządzeniu). Zalecane jest korzystanie z zakładki „Urządzenia kryptograficzne”, ponieważ w takim wypadku program odwołuje się bezpośredniego do certyfikatów na urządzeniu kryptograficznym. 


6. Po wybraniu certyfikatu i kliknięciu „OK” pojawi się komunikat informacyjny odnośnie składanego podpisu. Po zapoznaniu się z komunikatem klikamy „OK” 


7. Wprowadzamy kod PIN i klikamy „OK”. Jeśli wpisany kod PIN jest prawidłowy, aplikacja rozpocznie proces podpisywania. 


8. Sprawdzamy status podpisu. Jeśli dokument został prawidło podpisany, w oknie statusu przy podpisanych plikach pojawi się status „Podpisany”, jeśli wystąpił błąd otrzymasz status „Niepodpisany”.